Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid

Op verzoek van vele leden biedt Energie Samen de aangesloten coöperaties een aantrekkelijke bestuursaansprakelijkheidsverzekering aan van Markel International. Energie Samen heeft een mantelpolis afgesloten, als lid van Energie Samen sluit je een polis af binnen die mantelpolis. Energie Samen is geen verzekeringsadviseur. Leden zijn volledig vrij in een keuze voor een verzekering. In het algemeen is het goed verschillende offertes op te vragen.

Waarom een bestuursaansprakelijkheidsverzekering?

Als bestuurder steek je al veel tijd en energie in je coöperatie. Je wilt niet ook nog een risico lopen op een financiële claim op je privé-vermogen als gevolg van je doen en laten als bestuurder. Een bestuurdersaansprakelijkheid beschermt je daartegen (en een rechtsbijstandsverzekering niet). Dowload schadevoorbeelden NV/BV of schadevoorbeelden vereniging of stichting.

Wie komen er voor deze verzekering in aanmerking?

 • Rechtspersonen die aangesloten zijn bij Energie Samen (coöperaties /verenigingen als lid, stichtingen of BV's als supporter. Een 100%-dochter-BV of -coöperatie kan de verzekering afsluiten als de moedercoöperatie lid is. Nog geen lid/supporter? Meld je aan!),
 • die het no-claim-formulier (zie Hoe kan ik me aanmelden?) naar waarheid hebben ingevuld,
 • met een maximaal balanstotaal van een miljoen euro,
 • met een maximaal negatief eigen vermogen van anderhalve ton.

Is je balanstotaal meer dan een miljoen euro? of heb je een groter negatief eigen vermogen? Neem dan contact op met Ton de Wit van tussenpersoon De Vogel, 0187-497116, voor de mogelijkheden.

Wat kost de verzekering?

Bij toetreding (je sluit een nieuwe verzekering af)

Je betaalt alleen eenmalige toetredingskosten aan Energie Samen bij het afsluiten van een nieuwe polis:  € 150 ex. BTW als je de polis tussen 1 oktober en 1 april afsluit, en € 75 ex. BTW als je de polis tussen 1 april en 1 oktober afsluit. Je betaalt geen premie en geen behandelingskosten. Je krijgt alleen een bevestiging per mail dat je verzekerd bent, je ontvangt geen certificaat. Je bent verzekerd tot 1 oktober 2023.

Bij prolongatie van lopende polissen 

Bij prolongatie van lopende polissen zijn de kosten € 320,65 per jaar (in het verzekeringsjaar van 1-10-2022 tot 30-9-2023).  De kosten worden geïnd door Energie Samen aan het begin van het verzekeringsjaar. De kosten bestaan uit:

 1. Jaarlijkse verzekeringspremie € 230 plus 21% assurantiebelasting:  € 278,30 incl. 
 2. Jaarlijkse behandelingskosten van € 35 ex. BTW (€ 42,35 incl.) voor Energie Samen.  

Na betaling kan je per email aan verzekeringen@energiesamen.nu ook aangeven of je een verzekeringscertificaat wenst te ontvangen.

Waarom toetredingskosten en behandelingskosten voor Energie Samen?

Energie Samen maakt kosten voor overleg met verzekeraars en tussenpersonen in een markt die in beweging is, het op de hoogte blijven van wijzigingen van regelgeving, het beantwoorden van vragen, het afsluiten van de mantelpolis en de administratie en facturatie van de verzekeringen. Met de leden van Energie Samen  is afgesproken dat de dienstverlening van Energie Samen aan individuele leden kostendekkend moeten zijn, dat geldt dus ook voor de verzekeringen.  We maken dus geen winst op deze verzekeringen.
De behandelingskosten en toetredingskosten voor de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering zijn een stuk lager dan die voor de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven, want de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is een eenvoudiger product.   

Wat wordt er gedekt?

Als iemand vermogensschade probeert te verhalen op jou als bestuurder, ongeacht of er sprake is van een terechte of een onterechte aanspraak, worden de kosten van verweer onder deze verzekering vergoed. Onder kosten van verweer vallen kortweg: alle redelijke kosten, vergoedingen en uitgaven gemaakt voor het verdedigen of onderzoeken van aanspraken onder deze verzekering, proceskosten, kosten voor hoger beroep en kosten voor cassatie.

Als blijkt dat de betreffende bestuurder of commissaris persoonlijk aansprakelijk is, dan wordt de schade van de eisende partij vergoed onder de polis tot een maximum van het verzekerde bedrag.

Het gaat daarbij om schade geleden door de rechtspersoon zelf en/of door derden, die het gevolg is van verwijtbaar fout bestuur gedurende de zittingsperiode. Het verzekerde bedrag is maximaal € 250.000 per aanspraak, per verzekeringsjaar.
Onder bestuurders worden verstaan: bestuurder, toezichthouder, medebeleidsbepaler of vereffenaar (artikel 3.1.1. Algemene voorwaarden). Voor het handelen als externe functionaris (artikel 3.2 Algemene Voorwaarden) is de dekking € 0. Voor het stellen van zekerheden geldt een maximum van € 150.000, voor rehabilitatiekosten een maximum van € 125.000 (Algemene Voorwaarden: artikel 7.14 en 7.16).

De mantelpolis van Energie Samen heeft een maximum dekking van vijf miljoen euro per verzekeringsjaar. Theoretisch is het dus mogelijk dat de totale dekking per jaar van de mantelpolis de dekking van individuele polissen beperkt. Wij vinden die kans te verwaarlozen. Bestuurdersaansprakelijkheid is in Nederland een hele hoge drempel. In de praktijk gaat het om de juridische verweerkosten die de verzekeraar voor de bestuurders gaat maken. Op basis van onze huidige kennis was de dekking van de mantelpolis daarvoor adequaat, maar aangezien er steeds meer coöperaties van deze verzekering gebruik maken hebben we de maximum dekking per verzekeringsjaar verhoogd.  

In alle gevallen geldt de voorwaarde dat je als een redelijke, bekwaam handelende bestuurder je taken uitvoert. Je hoeft geen onfeilbaar bestuurder te zijn.

Waarom verzekeren? We zijn toch al een coöperatie U.A.?

Het gaat om verschillende soorten aansprakelijkheid.

 • U.A. staat voor uitgesloten aansprakelijkheid. Dat is de aansprakelijkheid van de leden voor de schulden van de coöperatie. Als de coöperatie failliet gaat zijn de leden niet meer kwijt dan hun inleg. Ze kunnen niet voor de overgebleven schulden aansprakelijk gesteld worden.
 • Een bestuursaansprakelijkheidsverzekering gaat over de aansprakelijkheid van de bestuurders voor hun handelen of nalaten. Bijvoorbeeld wanneer de leden de bestuurders beschuldigen van wanbestuur en hen aansprakelijk stellen voor het verlies van de coöperatie. Denk aan een gerealiseerd postcoderoos-project; de energiebelasting gaat omlaag, de leden hebben minder rendement en sommige leden beschuldigen het bestuur ervan hen niet goed geïnformeerd te hebben. In zo’n geval kan het bestuur een beroep doen op de bestuursaansprakelijkheidsverzekering om verweer te voeren en een schadevergoeding te betalen, als de leden eventueel in het gelijk worden gesteld en de bestuurder(s) daarvoor aansprakelijk zijn (als één van de bestuursleden een greep in de kas doet of andere zaken die duidelijk het daglicht niet kunnen verdragen, dan is dat natuurlijk niet verzekerd).

Klinkt goed! Hoe kan ik me aanmelden?

Aanmelden is heel eenvoudig:

 1. Vul het no-claim-formulier in (download als pdf).
 2. Mail het ingevulde formulier naar verzekeringen@energiesamen.nu

Dat is alles! Wij sturen je aanmelding door naar de verzekeraar. Je bent verzekerd vanaf de datum dat de verzekeraar de aanmelding van ons ontvangt. Dit wordt per email aan je bevestigd. Zeg pas daarna je eventuele lopende polis op.

Na betaling kan je per email aan verzekeringen@energiesamen.nu ook aangeven of je een verzekeringscertificaat wenst te ontvangen.

Hoe kan ik de verzekering aanpassen of mij afmelden?

 • Je voldoet niet meer aan de voorwaarden voor balanstotaal/negatief eigen vermogen: als je coöperatie een hoger balanstotaal dan een miljoen bereikt (of een negatief eigen vermogen van meer dan anderhalve ton) dan voldoe je niet meer aan de voorwaarden. Hierbij gaat het niet om de actuele stand vlak voor de jaarlijkse prolongatie per 1 oktober, maar om de stand in de laatst (vastgestelde/gedeponeerde) jaarrekening (als het een kalenderjaar betreft gaat het dus om de stand per 31 december van het jaar vóór prolongatie, bij een gebroken boekjaar: de meest recente jaarrekening voor de prolongatiedatum van 1 oktober).
  Als je niet meer aan de voorwaarden voor balanstotaal/negatief eigen vermogen voldoet, loopt de dekking tot 1 oktober door. Je meldt dit vóór 1 september aan adviseur Ton de Wit van De Vogel: 0187-497116 én via verzekeringen@energiesamen.nu. Dan kijkt hij of er een ander voorstel mogelijk is zodat je gedekt blijft. Anders wordt de verzekering beëindigd per 1 oktober. 

 • Beëindigen: de contracttermijn is 12 maanden, met een stilzwijgende verlenging. De premie kan dan veranderen. Je krijgt daarover tijdig bericht. Als de verzekering niet wilt verlengen, laat je dat zo snel mogelijk schriftelijk weten: verzekeringen@energiesamen.nu. Dit geldt ook als je de je de verzekering tijdens de contracttermijn wil beëindigen (voor de duidelijkheid: dan eindigt ook de dekking met ingang van de opzeggingsdatum). 

 • UItloopdekking bij beëindiging: als je coöperatie de verzekering beëindigt, kan je ook daarna nog aansprakelijk gesteld worden. Dit risico kan je afdekken met de zogenaamde uitloopdekking, die je binnen drie maanden na de einddatum moet inkopen. Meer informatie: hoofdstuk 6 (uitloopdekking) van de algemene voorwaarden. Inkoop uitloopdekking kan via verzekeringen@energiesamen.nu. 

Ik heb al een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Wat adviseren jullie?

Wij denken dat het aanbod van Markel aantrekkelijk is, maar we weten niet wat je nu hebt. Vergelijk zelf de premie en de dekking met je lopende c.q. andere verzekeringsmogelijkheden en maak een keuze.

Kan ik me ook later in het jaar aanmelden?

Dat kan. De dekking gaat dan in met ingang van de datum van aanmelding bij de verzekeraar. 

Welke verzekeringen heb ik nog meer nodig?

Dat verschilt per coöperatie. We onderscheiden vier categorieën coöperaties. Per categorie hebben we de relevante informatie voor je op een rij gezet. Lees meer

Wat moet  ik doen als ik persoonlijk aansprakelijk gesteld word?

Hopelijk zal het niet nodig zijn, maar als je verzekerd bent en er is sprake van een mogelijke aanspraak/schade (in verzekeringstermen heet dit een ‘omstandigheid’), neem dan contact op met tussenpersoon Ton de Wit (Specialist Zakelijke Verzekeringen en Schade De Vogel Adviesgroep) via 0187-497116 of ton@devogel.nl en laat het ons ook weten (via verzekeringen@energiesamen.nu).

Waar kan ik meer informatie vinden?

Wil je meer weten? Lees de algemene voorwaarden of neem contact op:

 • Algemene voorwaarden BAV Markel 2018
  Artikel 21.9 van de algemene voorwaarden is vervangen door de volgende bepaling:
  “Alle bij de verzekeraar aangemelde coöperaties. Deze dienen rechtspersoonlijkheid naar het recht van het land van vestiging te bezitten.”
 • Energie Samen, via verzekeringen@energiesamen.nu

Naar de pagina Verzekeringen